வழக்கறிஞர்கள் கொரியா ஆன்லைன். கொரிய வழக்கறிஞர்கள், பெரிய சட்ட போர்டல்.


ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் கொரியா


ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் கொரியா ஒரு வங்கி மற்றும் நிதி சேவைகள் நிறுவனம் தலைமையிடமாக உள்ள சியோல்தென் கொரியா மற்றும் ஒரு முற்றிலும் சொந்தமான துணை நிறுவனமான ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட்.